abelia nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

abelia nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm abelia giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của abelia.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • abelia

    any of various deciduous or evergreen ornamental shrubs of the genus Abelia having opposite simple leaves and cymes of small white or pink or purplish flowers; Asia and Mexico

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).