abelian group, semi group abel nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

abelian group, semi group abel nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm abelian group, semi group abel giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của abelian group, semi group abel.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • abelian group, semi group abel

    * kỹ thuật

    nửa nhóm

    toán & tin:

    nửa nhóm abel, Nhóm abel