abductor muscle nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

abductor muscle nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm abductor muscle giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của abductor muscle.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • abductor muscle

    Similar:

    abductor: a muscle that draws a body part away from the median line

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).