abbot nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

abbot nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm abbot giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của abbot.

Từ điển Anh Việt

  • abbot

    /'æbət/

    * danh từ

    cha trưởng tu viện

Từ điển Anh Anh - Wordnet