abattoir building nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

abattoir building nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm abattoir building giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của abattoir building.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • abattoir building

    * kinh tế

    tòa nhà liên hiệp xí nghiệp thịt