a.k.a. nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

a.k.a. nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm a.k.a. giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của a.k.a..

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • a.k.a.

    Similar:

    alias: as known or named at another time or place

    Mr. Smith, alias Mr. Lafayette

    Synonyms: also known as

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).