a-d = nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

a-d = nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm a-d = giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của a-d =.

Từ điển Anh Việt

  • A-D =

    A/D = a-d (analog-to-digital)

    (Tech) đổi dạng sóng (dạng tương tự) sang dạng số