a-drier nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

a-drier nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm a-drier giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của a-drier.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • a-drier

    * kỹ thuật

    ô tô:

    giàn sấy sơn