a-bomb nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

a-bomb nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm a-bomb giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của a-bomb.

Từ điển Anh Việt

  • a-bomb

    /'ei'bɔm/

    * danh từ

    bom nguyên tử

Từ điển Anh Anh - Wordnet