a-b power pack nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

a-b power pack nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm a-b power pack giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của a-b power pack.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • a-b power pack

    * kỹ thuật

    điện:

    bộ cấp điện đa thế