(computer) peripheral nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

(computer) peripheral nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm (computer) peripheral giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của (computer) peripheral.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • (computer) peripheral

    * kỹ thuật

    thiết bị ngoại vi