(computer) human interface (chi) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

(computer) human interface (chi) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm (computer) human interface (chi) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của (computer) human interface (chi).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • (computer) human interface (chi)

    * kỹ thuật

    giao diện người máy