yểu tướng trong Tiếng Anh là gì?

yểu tướng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ yểu tướng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • yểu tướng

    * dtừ

    look sickly; show sign of a premature death

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • yểu tướng

    to look sickly, show sign of a premature death