tuy thế mà trong Tiếng Anh là gì?

tuy thế mà trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tuy thế mà sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tuy thế mà

    * phó từ notwithstanding

    * phó từ, liên từ

    nevertheless