triến miệng trong Tiếng Anh là gì?

triến miệng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ triến miệng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • triến miệng

    prating, talktive, loquacious