trộm tử thi trong Tiếng Anh là gì?

trộm tử thi trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ trộm tử thi sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • trộm tử thi

    (kẻ trộm tử thi) resurrectionist; body-snatcher