trẽn tràng trong Tiếng Anh là gì?

trẽn tràng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ trẽn tràng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • trẽn tràng

    bashful, shy