trẫm triệu trong Tiếng Anh là gì?

trẫm triệu trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ trẫm triệu sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • trẫm triệu

    presage, omen, foreboding, prognostic, prognostication

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • trẫm triệu

    omen, foreboding