trượng phu trong Tiếng Anh là gì?

trượng phu trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ trượng phu sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • trượng phu

    husband, man, hero

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • trượng phu

    husband, man, hero