trướng lên trong Tiếng Anh là gì?

trướng lên trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ trướng lên sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • trướng lên

    be swollen, be puffed up; swell, grow distended