tròng giật trong Tiếng Anh là gì?

tròng giật trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tròng giật sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tròng giật

    (chứng) cyclospasm