tròn trỉnh trong Tiếng Anh là gì?

tròn trỉnh trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tròn trỉnh sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • tròn trỉnh

    round, plump