tráng dương trong Tiếng Anh là gì?

tráng dương trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tráng dương sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tráng dương

    virility

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • tráng dương

    virility