trá ngụy trong Tiếng Anh là gì?

trá ngụy trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ trá ngụy sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • trá ngụy

    false, untrue, insincere, treacherous, deceitful

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • trá ngụy

    false