tiểu vũ trụ trong Tiếng Anh là gì?

tiểu vũ trụ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tiểu vũ trụ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tiểu vũ trụ

    * dtừ

    microcosm