tiếu bạc trong Tiếng Anh là gì?

tiếu bạc trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tiếu bạc sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tiếu bạc

    * ttừ

    harsh, strict, severe