thần mô-lốc trong Tiếng Anh là gì?

thần mô-lốc trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ thần mô-lốc sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • thần mô-lốc

    * dtừ

    moloch