thòng thòng trong Tiếng Anh là gì?

thòng thòng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ thòng thòng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • thòng thòng

    to hang (loose)