ten tromp trong Tiếng Anh là gì?

ten tromp trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ten tromp sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • ten tromp

    thief