tanh tanh trong Tiếng Anh là gì?

tanh tanh trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tanh tanh sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tanh tanh

    resound, reverberate

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • tanh tanh

    resound, reverberate