tựu chức trong Tiếng Anh là gì?

tựu chức trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tựu chức sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tựu chức

    to go on duty; assume one's duties