tụi mình trong Tiếng Anh là gì?

tụi mình trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tụi mình sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tụi mình

    xem chúng mình 1

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • tụi mình

    us, our group