tộc vọng trong Tiếng Anh là gì?

tộc vọng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tộc vọng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tộc vọng

    * dtừ

    outstanding member of the family