tầu ngầm trong Tiếng Anh là gì?

tầu ngầm trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tầu ngầm sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • tầu ngầm

    submarine