tưới đất trong Tiếng Anh là gì?

tưới đất trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tưới đất sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tưới đất

    irrigate