tít mù tắt trong Tiếng Anh là gì?

tít mù tắt trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tít mù tắt sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tít mù tắt

    như tít mù

    as far as the eye can see