nu trong Tiếng Anh là gì?

nu trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nu sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nu

    như lúp gnarl (on trees)

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

  • nu

    như lúp Gnarl (on trees)