noi gương các anh hùng trong Tiếng Anh là gì?

noi gương các anh hùng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ noi gương các anh hùng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • noi gương các anh hùng

    to follow the examples of heroes