niệt trong Tiếng Anh là gì?

niệt trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ niệt sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • niệt

  cord for cattle; bind, fasten, tie, fast, tether

  niệt cổ kẻ gian to tie up a wrong-doer

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • niệt

  Cord for cattle

  Bind, fasten, tie fast

  Niệt cổ kẻ gian To tie up a wrong-doer

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • niệt

  cord for cattle; to bind, fasten, tie fast