nhoáng trong Tiếng Anh là gì?

nhoáng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhoáng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • nhoáng

  cũng như nháng

  flash

  chớp nhoáng there was a flash of lightning

  nhoáng một cái biến đâu mất to vanish in a flash

  shiny, glossy; (colloq) showy, glittering; sparkling; in a jiffy

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • nhoáng

  Flash

  Chớp nhoáng: There was a flash of lightning

  Nhoáng một cái biến đâu mất: To vanish in a flash

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • nhoáng

  flash