nhủng nhẳng cưỡng lời cha mẹ trong Tiếng Anh là gì?

nhủng nhẳng cưỡng lời cha mẹ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhủng nhẳng cưỡng lời cha mẹ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • nhủng nhẳng cưỡng lời cha mẹ

    to refuse to listen to and act against one’s parents advice