nhớt trong Tiếng Anh là gì?

nhớt trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhớt sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • nhớt

  motor oil; slimy, viscous, mucus, mucilage, mucilaginous

  như rớt

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • nhớt

  * noun

  motor oil

  * adj

  slimy; viscous

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • nhớt

  motor oil; slimy, viscous