nhảnh mép cười trong Tiếng Anh là gì?

nhảnh mép cười trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhảnh mép cười sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • nhảnh mép cười

    to smile paintly, give a faint smile