nhả số trong Tiếng Anh là gì?

nhả số trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhả số sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nhả số

    (of cars) disengage gear, press the clutch pedal