nhăm trong Tiếng Anh là gì?

nhăm trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhăm sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • nhăm

  five (coming after twenty, thirty...)

  hai mươi nhăm twenty five

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • nhăm

  Five (coming after twenty, thirtỵ..)

  Hai mươi nhăm tuổi Twenty-five years of age, twenty-five years old

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • nhăm

  five (in 25, 35, etc.)