nhá trong Tiếng Anh là gì?

nhá trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhá sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • nhá

  chew carefully; masticate

  nhá cơm to chew rice carefully

  (thông tục) eat

  cơm cứng quá không nhá nổi the rice was too hard to eat

  gnaw

  con chó nhá cái xương the dog was gnaw at a bone

  như nhé

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • nhá

  Chew carefully

  Nhá cơm: To chew rice carefully.

  (thông tục) Eat

  Cơm cứng quá không nhá nổi: The rice was too hard to eat

  Gnaw

  Con chó nhá cái xương: The dog was gnaw at a bone

  như nhé

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • nhá

  (1) to chew; (2) see nhé