nguyện trong Tiếng Anh là gì?

nguyện trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nguyện sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nguyện

    pledge/commit onoself; pray (for), offer prayers (for)

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • nguyện

    to pledge, commit, promise; to pray