nghệ thuật trang trí nội thất trong Tiếng Anh là gì?

nghệ thuật trang trí nội thất trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nghệ thuật trang trí nội thất sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nghệ thuật trang trí nội thất

    interior decoration