ngan trong Tiếng Anh là gì?

ngan trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ngan sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ngan

    swan; wild goose

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • ngan

    swan, wild goose