ngửi trong Tiếng Anh là gì?

ngửi trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ngửi sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • ngửi

  to sniff; to smell

  ngửi hoa hồng to sniff at a rose

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • ngửi

  Sniff, smell

  Ngửi hoa hồng: To sniff [at] a rose

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • ngửi

  (1) to smell, sniff; (2) to stand, bear, endure